Атомът е ...

Атомът е подмикроскопична структура, изграждаща всичката обичайна материя. Той е най–малката неделима частица в химията и най-малката частица на химичния елемент, запазваща химичните му свойства. Думата произлиза от гръцкото ατομοσ (атомос), което означава „неделим": α (“не”) и τομοσ (“делим”). Въпреки, че по-късно е установено, че атомът може да се раздели на по-малки частици, името си е останало.

Малко история:

Кой е открил атомите?

Смята се, че идеята за атомния строеж на веществата пръв изказва древногръцкият философ Левкип от о-в Милет още през V век пр.н.е. Ученикът на Левкип - древногръцкият учен Демокрит е предположил, че телата са изградени от огромен брой миниатюрни частици, които като ”вихър се носят във Вселената, пораждайки всичко сложно – огъня, водата, въздуха и земята”. Именно Демокрит нарича  по-късно тези частици атоми.

Следват цели 19 века, през които атомистичната идея е “забравена”, поради липса на експериментални доказателства, но се възражда отново, благодарение на английския учен Джон Далтон. Според Далтон въпреки голямото разнообразие в природата, веществата са изградени от огромен брой малки “тухлички” и това са неделимите атоми, които чрез свързване помежду си могат да изградят сложни съединения. В продължение на повече от 50 години тази теория се смята за достоверна в научния свят, но един ден е направено откритието, че самите атоми са съставени от по-малки частици.

-                               През 1897 г. Английският физик Джон Томсън открива съществуването на електроните;

-                               През 1909 г. Друг англичанин, Ърнест Ръдърфорд, доказва, че тези електрони гравитират около централно ядро, самото то съставено от два типа частици: положително натоварени протони и неутрони (без електричен заряд).

Днес е известно, че протоните и неутроните са изградени от още по-малки частици – кварки.

        

Съществуват сравнително малко видове атоми - толкова, колкото са елементите.

 Атомите могат да съществуват свободни или свързани помежду си чрез електронни двойки да изграждат молекули.

Диаметърът на атомите е от порядъка на 10-8 сm. В началото на 20.век учените-физици с помощта на прости, но много добре замислени и проведени опити успяват да разгадаят строежа на атомите и да построят модел, който да го изобразява. Всеки атом има положително заредено ядро, около което се движат отрицателно заредените електрони. Според този модел всеки атом е изграден от други по–малки частици, които са основно три вида:

·       протони   p +, положително заредени частици

·       неутрони  n0, неутрални частици (без ел. заряд)

·       електрони  e , отрицателно заредени частици

Като се има предвид строежа на атома, според неговите градивни частици ясно е, че атомите като цяло са електронеутрални, т.е. нямат електричен заряд.

{START_COUNTER}